E-POE KASUTAMISE TINGIMUSED

 1. Käeolevad OÜ Incassor, asukohaga Pargi 2a Jõgeva,
  reg nr: 10698220 (edaspidi: Incassor või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi: tingimused)  kehtivad kõikide isikute (eraisik, ettevõte, FIE) suhtes (edaspidi: ostja või tarbija), kes kasutavad Incassor  e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba müügilepingu (edaspidi: müügileping).
 2. Incassor ‘i tingimused on kättesaadavad internetis www.kaubatanav.ee.
 3. E-pood pakub teenust Eesti Vabariigi territooriumil. Erikokkuleppel võib e-pood müüa kaupa ka väljapoole Eesti Vabariiki. Sellisel juhul selgub kauba transpordi maksumus pooltevahelise läbirääkimiste käigus.
 4. Incassor ‘i e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Osta“.
 5. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 6. Incassor ‘il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
 • kaup on laost otsa saanud;
 • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
 • ostja asub väljapoole Eesti Vabariiki ja pooltevahel puudub erikokkulepe kauba tarnimiseks väljapoole Eesti Vabariiki;
 • kui ostja tegevus ei vasta Incassor ‘i tingimustes sätestatule.
 1. Kui Incassor ‘il ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha. Eelnimetatud juhtudel müügilepingust taganemisel puudub ostjal muude õiguskaitsevahendite kasutamise õigus peale ettemaksu tagastamise nõude.
 2. Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu, s.o. tellimus ostukorvist eemaldada. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist.
 3. E-poes saab maksta tellitud kauba eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank , LHV pank, Luminor Bank ja Liisi järelmaks.
 4. Pärast kaupade eest tasumist tuleb väljuda e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.
 5. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi hiljemalt järgneval tööpäeval ning ostjaga võetakse ühendust.
 6. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal.
 7. Incassor annab kauba üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku.
 8. Incassor võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust, mh Eesti Posti jne.

II        MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

 1. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
 2. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 3. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa ka audio- ja videosalvestisi (videod, CD-d jne) või arvutitarkvara, mille ümbris on avatud. Kauba ostmisel uuena ei tohi tagastatav kaup olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Ostetud kasutatud kauba tagastamisel peab kaup olema samas seisundis ning pakendis, milles ta ostjani toimetati.
 4. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
 5. Müügilepingust taganemise korral  tuleb saata  vastav avaldus e-posti aadressile info@incassor24.ee.
 6. Müügilepingust taganemise avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Toote tagastamise kulud tasub Tarbija.
 7. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.
 8. Tagastamise õigus 14 päeva. Toote tagastamisega kaasnevad kõik kulud kannab Ostja. Toote tagastamisel 14 päeva jooksul Ostja tasub kauba saatmisega seotud kulu ja tagastamisega seotud kulu ( edaspidi nimetatud Transpordikulu). Toote tagastamisel tuleb Ostjal lisaks Transpordikulule tasuda Müüjale ka saatmiseks komplekteerimiskulu 3.-EUR ja pakiautomaadi kulu ning AS Maksekeskuse teenustasud (vastavalt AS Maksekeskuse teenustasude hinnakirjale vt. 2,5%+km tehingu summalt, lisaks iga tehingu eest 0,30 eurot+km). Toote ostmisel meie E-Poest ise järgi tulles meie esindusse, tuleb kauba 14 päeva tagastamisel, Ostjal kaup saata tagasi meie esindusse, Ostja peab tasuma Müüjale toote komplekteerimisekulu 3.- EUR teenustasuna ja AS Maksekeskuse teenustasud. Toote tagastamise kulud tasub Ostja. Ostjalt lepingu alusel saadud ostusummast võetakse maha eelpool nimetatud kulud ja tasud ning AS Maksekeskuse teenustasud ja Ostjale tagastatakse ülejäänud summa Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjale ja/või kauba tagastamisest Müüjale.
 9. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.!
 10. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem!
 11. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

III       VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 2. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Kasutatud kaupade müügi puhul ei loeta puudusteks kauba mõistlikku amortiseerumist ning kauba omadusi, mis ei takista selle sihtotstarbelist kasutamist.
 3. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Tulevikus tekkida võivate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Incassor ‘i e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 4. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: OÜ Incassor, asukohaga W.Struve 8 Tartu linn või e-posti aadressile: info@incassor24.ee. Kauba  tagastamisel tuleb see tuua Incassor ‘i poodi.
 5. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
 • Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
 • Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
 • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
 • parandamine ebaõnnestub,
 • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
 • kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 1. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või kauba rikkumise tõttu.
 2. E-pood ei vastuta lepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.
 3. E-pood ei vastuta ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest ning ostjale E-poe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.
 4. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust ning seejärel tingimustest.
 5. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.
 6. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult.
 7. Teavet tellimuse kohta saab esitada e-posti aadressil: info@incassor24.ee.
 8. Tarbijal on õigus kaebusega pöörduda Tarbijakaitseameti (aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee) poole.
 9. Kõik poolte vahel tekkivad erimeelsused lahendatakse vastavalt esitatud kaebustele. Juhul, kui ei saavutata mõlemaid pooli rahuldatavat kokkulepet, vaadatakse need läbi kostja elu- või asukohajärgses kohtus. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks esitavad pooled teateid kirjalikus vormis.